kamuflaage matasy 100% poliester trolleý mekdep sumkalary material goş goş sumkasy matasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Esasy jikme-jiklikler
Material:
100% poliester
Galyňlygy:
Orta agram
Üpjünçilik görnüşi:
Sargyt etmek
Görnüşi:
Oksford mata
Nusga:
Çap edildi
Stil:
Düz
Giňligi:
57/58 "
Tehnika:
dokalan
Aýratynlyk:
Suw geçirmeýän, statiki garşy, ýylylyk izolýasiýasy, öçürmek
Ulany:
Çukur, sumka, asma, çadyr, zontik, perde, öý dokma, senagat, diwan, mebel
Nüplükleriň sany:
600D
Agramy:
450gsm
Dykyzlygy:
66T
Model belgisi:
6 * 6-2 * 66
Önümiň ady:
goş goş mata
Reňk:
Custörite reňk
Dizaýn:
Alyjynyň haýyşy
Mata:
100% poliester
Çap et:
Çap edilip bilner
Şahadatnama:
EN, OEKO-TEX STANDARD 100, RoHS
Önümiň beýany

kamuflaage matasy 100% poliester trolleý mekdep sumkalary material goş goş sumkasy matasy

Ulanylyşy öndürmek

Productshli önümlerimiz zäherli däl daşky gurşawy goramak, gaýtadan ulanylýan güýç, basyşa garşylyk, has köp himiki aýratynlyklary, tegmilleri, süpürgiçleri uzak möhletli arassalygy saklap biler;Howa garşylygy, hyzmat möhletini uzaltmak

 

Kompaniýanyň maglumatlary

“Hangzhou Gaoshi Lageage Textile CO., LTD” howa menziliniň golaýyndaky hangzhou şäherinde ýerleşýär we çadyrlar, sumkalar, sumkalar, goşlar, açyk mebel örtükleri we başgalary ýasamakda ýabany ulanylýan poliester Oksford matalaryny manurfaktirlemekde ýöriteleşendir. Tejribeli we hünärmenler toparymyz bar önümlerimizi köp ýurtlara we sebitlere eksport etdi. Durnukly we wagtynda üpjün edilmegi, ýokary hilli, amatly bahany we yhlasly hyzmaty kepillendirip, önümlerimiz puma, roxy we beýleki belli alyjylar tarapyndan tanalýar we ynanýar.

Hyzmatlarymyz

Çap edip bolar:

Öz islegiňiz boýunça 2000-den gowrak çap dizaýny, biz hem islegleriňize görä dizaýn döredip bileris.

Nusgalar barada:

 

A4 ululykdaky mugt nusga kommutatorlary

2 metr aralykda mugt nusga howly

Mugt nusga Lab-dip nusgasyny kesýär

Gaplamak we eltip bermek

Gowy baha: Öz zawodymyz bolansoň, arzan baha bazardaky artykmaçlygymyzyň biri, has möhümi, hilimiz hem gaty gowy.

Beýleki adamlaryň aýdyşy ýaly, biziň kompaniýamyz oksford mata öndürmek üçin ussatdyr!

Size uly goldaw berip biljekdigimize ynanýarys!

Bize ynan, matamyza ynan.

Sorag-jogap

öz DTY maşynlarymyz, dokma, çap we örtük maşynlarymyz bar, şonuň üçin hilimizi öz zawodymyzda gowy dolandyryp bolýar we bahasy bäsdeşlik edýär.

2. Nusgalar näçe wagtlap işlenip taýýarlanar?

3-5 gün

3. howa menzili aeroportdan näçe uzakda?

Maşyn bilen 10-15 minut.

4. çal matalar bar bolsa gowşuryş senesi näçe?

5-7 gün

habarlaşyň

Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, ilkinji gezek size jogap bermäge we iň amatly bahany bermäge şatdyrys


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň