Biz hakda

HANGZHOU GAOSHI LUGGAGE TEXTILE CO., LTD

tit-removebg-deslapky syn

Müşderileriň islendik täze önümleri üçin müşderiler bilen ussatlyk bilen habarlaşarys, müşderileriň pikirlerini diňläris we önümleri ösdürmek üçin peýdaly teklipler bereris.

2 0 0 2-de döredilen Hangzhou Gaoshi goşlar dokma kärhanasy Ltd, sumkalary, sumkalary, çadyrlary, bukulýan oturgyçlary, çagalar gezelençlerini, açyk mebel örtüklerini ýasamakda ýowuz ulanylýan poliester oksford matasyny ýöriteleşdirilen öndüriji.Öz ýüplügimiz, dokma, çap we örtük maşynlarymyz bar.Bu tendensiýa eýerip, köplenç bu ýerde we daşary ýurtlarda bazary öwrenýäris we soňra her ýyl meşhur bolan täze modelleri döredýäris.Mundan başga-da, dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin täze önümleri öndürmek üçin uly tagalla edýäris.Çap etmek üçin, 2 müňden gowrak dizaýn bar, gyzyklanýan bolsaňyz ulanyp bilersiňiz, şeýle hem ýasap bilersiňiz.Hangzhou Siaoshan halkara howa menziliniň we NINGBO / SHANGHAI portunyň golaýyndaky Hangzhou şäherinde ýerleşip, amatly transportdan lezzet alýarys.Annualyllyk önümçilik kuwwatymyz 30 million metr.10 ýyldan gowrak eksport tejribesi bilen Günorta Amerika, Gündogar Europeewropa, Günbatar Europeewropa, Günorta Aziýa eksport edýäris.

kompaniýasy

100% gözden geçirýäris, sebäbi material gözlemekden, gaýtadan işlemekden we synagdan başlap gaplamaga çenli her bir prosedurada berk hil gözegçiligi amala aşyrylýar, ajaýyp hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazandyk.Hyzmatdaşlygy ýola goýmak we biziň bilen bilelikde ajaýyp geljegi döretmek üçin içerki we daşary ýurtly müşderileri mähirli garşylaýarys.

BIZI COM KOMITETI .IZ

Biz Oksford mata öndürijisidiris.Bazarlar, amaly programmalar, müşderiler tapawutlanýar, ýöne soňky üstünlikleri ugrukdyrmak üçin bizde ýeke-täk pelsepe bar.

• Müşderileriň haýsydyr bir meselesi ýa-da pikirleri üçin sabyrly we ünsli jogap bereris.
• Müşderilerden islendik soraglar üçin wagtynda iň professional we iň amatly baha bilen jogap bereris.
• Müşderileriň islendik täze önümleri üçin müşderiler bilen hünärli aragatnaşyk saklarys, müşderileriň pikirlerini diňläris we önümleri ösdürmek üçin peýdaly teklipler bereris.
• Müşderileriň islendik sargytlary üçin iň çalt tizlik we hil bilen gutararys.

Her bir mesele size nähili görünse-de, çözmek üçin wagt taparys.Biz sizi hemişe ýerleşdireris.Kompaniýamyz, durmuşy ýokary hilli alyp, “ýokary standart, ýokary takyklyk, nol kemçilik” strategiki maksadyny kesgitledi.“Dogruçyllyk we amalyýet, yzygiderli sabyr etmek, toparlaýyn işlemek ruhy, beýiklige ýetmek” iş usulyna esaslanyp, kompaniýamyz dünýä geljegi bolan müşderileri zyýarat etmäge we ajaýyp geljegi üçin bilelikde hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden çagyrmak isleýär.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Iň oňat hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazandyk.Hyzmatdaşlygy ýola goýmak we biziň bilen bilelikde ajaýyp geljegi döretmek üçin içerki we daşary ýurtly müşderileri mähirli garşylaýarys.

wcu-1 hakda

HYZMATDAŞLYK:
Güýçli gözleg we gözleg toparymyz bar we müşderileriň hödürleýän çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna görä önüm öndürip we öndürip bileris.

wcu-2 hakda

IOS GOWY TERJIME:
Biz zawod we ýüplügimiz, dokma, çap we örtük maşynlarymyz bar. Şonuň üçin bahany we 600D Oksford matasyny gönüden-göni hödürläp bileris.

wcu-3 hakda

SYITYASY:
Oksford matasynyň hilini üpjün edip biljek öz synag laboratoriýamyz bilen 100% gözden geçirýäris.

wcu-4 hakda

MÜMKINÇILIK:
Annualyllyk önümçilik kuwwatymyz 25 million metr, dürli satyn alyş mukdary bilen dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris.

wcu-5 hakda

HYZMAT:
Biz elmydama çalt jogap berýäris.Nusga sargytlarynyň gowşurylyş wagty gysga.Torba üçin matalarymyz halkara ülňülerine laýyk gelýär.

wcu-6 hakda

Ibermek:
Ningbo portundan 150 km, Şanhaý portundan 180 km uzaklykda, harytlary başga ýurtlara ibermek gaty amatly we täsirli.

Zawodyň görkezilmegi

Zawodyň görkezilişi Kompaniýamyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

Belli bir önümçilik we ösüş potensialy bolan uly zawod we ösen önümçilik enjamlary bar.

zawod (7)
zawod (4)
zawod (5)
zawod (6)
zawod (8)
zawod (1)
zawod (2)
zawod (3)