100 poliester nagyşly diwan matasy Mikrofiberli diwan ýassyklary mebel mata

Gysga düşündiriş:

100% poliester nagyşly divan mata.Bu üýtgeşik mata mikrofiberden ýasalyp, diwan ýassyklary we abzallary döretmek üçin ajaýyp.Iň oňat materiallar we ýokary hilli tehnologiýa bilen ýasalan bu önüm, köp ýyllap ulanylmaga we çydamly bolmak üçin guruldy.

Bu önümiň esasy aýratynlyklaryndan biri, nagyşlanan dizaýnydyr.Üýtgeşik gurluş, islendik diwana ýa-da ýassyga çylşyrymlylyk we nepislik elementini goşýar.Softumşak, ýöne çydamly mikrofiber materialy rahatlygyň we çydamlylygyň ajaýyp deňagramlylygyny üpjün edýär, bu bolsa öý bezeginde stili we funksiýany gözleýänler üçin meşhur saýlama bolýar.

Estetiki özüne çekijiliginden başga-da, bu diwan matasy hem örän amalydyr.100% poliester materialy saklamak we arassalamak, işli maşgalalar we täjirçilik şertleri üçin amatly edýär.Mata tegmillere we dökülmelere çydamly bolup, diwanyňyzyň ýa-da ýassygyňyzyň has uzak wagtlap ajaýyp görünmegini üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Esasy jikme-jiklikler
Üpjünçilik görnüşi:
Sargyt etmek
Model belgisi:
6 * 6-2 * 66
Material:
100% poliester
Dykyzlygy:
66T
Nüplükleriň sany:
600D
Agramy:
292gsm
Galyňlygy:
Orta agram
Giňligi:
57/58 "
Örtülen görnüşi:
PU örtülen
Aýratynlyk:
Suw geçirmeýän, statiki garşy, ýylylyk izolýasiýasy, floresan
Tehnika:
dokalan
Stil:
Düz
Görnüşi:
Oksford mata
Nusga:
Örtülen
Ulany:
Awning, awtoulag, sumka, asma, çadyr, öý dokma, senagat, mebel
Önümiň ady:
Divan mata
Mata:
100% poliester
Reňk:
Custörite reňk
Çap et:
Çap edilip bilner
Dizaýn:
Alyjynyň haýyşy
Şahadatnama:
EN, OEKO-TEX STANDARD 100, RoHS
Önümiň beýany

100 poliester nagyşly diwan matasy Mikrofiberli diwan ýassyklary mebel mata


Ulanylyşy öndürmek


Productshli önümlerimiz zäherli däl daşky gurşawy goramak, gaýtadan ulanylýan güýç, basyşa garşylyk, has köp himiki aýratynlyklary, tegmilleri, süpürgiçleri uzak möhletli arassalygy saklap biler;Howa garşylygy, hyzmat möhletini uzaltmak

 

Kompaniýanyň maglumatlary


“Hangzhou Gaoshi Lageage Textile CO., LTD” howa menziliniň golaýyndaky hangzhou şäherinde ýerleşýär we çadyrlar, sumkalar, sumkalar, goşlar, açyk mebel örtükleri we başgalary ýasamakda ýabany ulanylýan poliester Oksford matalaryny manurfaktirlemekde ýöriteleşendir. Tejribeli we hünärmenler toparymyz bar önümlerimizi köp ýurtlara we sebitlere eksport etdi. Durnukly we wagtynda üpjün edilmegi, ýokary hilli, amatly bahany we yhlasly hyzmaty kepillendirip, önümlerimiz puma, roxy we beýleki belli alyjylar tarapyndan tanalýar we ynanýar.

Hyzmatlarymyz

Çap edip bolar:

Öz islegiňiz boýunça 2000-den gowrak çap dizaýny, biz hem islegleriňize görä dizaýn döredip bileris.

Nusgalar barada:

 

A4 ululykdaky mugt nusga kommutatorlary

2 metr aralykda mugt nusga howly

Mugt nusga Lab-dip nusgasyny kesýär

Gaplamak we eltip bermek


Gowy baha: Öz zawodymyz bolansoň, arzan baha bazardaky artykmaçlygymyzyň biri, has möhümi, hilimiz hem gaty gowy.

Beýleki adamlaryň aýdyşy ýaly, biziň kompaniýamyz oksford mata öndürmek üçin ussatdyr!

Size uly goldaw berip biljekdigimize ynanýarys!

Bize ynan, matamyza ynan.

Sorag-jogap

öz DTY maşynlarymyz, dokma, çap we örtük maşynlarymyz bar, şonuň üçin hilimizi öz zawodymyzda gowy dolandyryp bolýar we bahasy bäsdeşlik edýär.

2. Nusgalar näçe wagtlap işlenip taýýarlanar?

3-5 gün

3. howa menzili aeroportdan näçe uzakda?

Maşyn bilen 10-15 minut.

4. çal matalar bar bolsa gowşuryş senesi näçe?

5-7 gün

habarlaşyň


Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, ilkinji gezek size jogap bermäge we iň amatly bahany bermäge şatdyrys


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň